Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Sobkowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały Rady Gminy do roku 2013 Uchwały Rady Gminy do roku 2013

Uchwały Rady Gminy do dn. 18.11.2011- Archiwum

Uchwała Nr XII/140/2011 Rady Gminyw Sobkowie z dnia 20 Grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2011 rok.

 

Uchwała Nr XII/141/2011 Rady Gminyw Sobkowie z dnia 20 Grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

Uchwała Nr XIII/142/2011 Rady Gminyw Sobkowie z dnia 29 Grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobków na lata 2011-2025-(plik spakowany do pobrania)

 

Uchwała Nr XIII/143/2011 Rady Gminyw Sobkowie z dnia 29 Grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2011 rok-(plik spakowany do pobrania)

 

Uchwała Nr XIII/144/2011 Rady Gminyw Sobkowie z dnia 29 Grudnia 2011 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w 2012 r. ze środków budżetowych 2011r.

 

Uchwała Nr XIII/145/2011 Rady Gminyw Sobkowie z dnia 29 Grudnia 2011 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.

 

Uchwała Nr XIII/146/2011 Rady Gminyw Sobkowie z dnia 29 Grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujacych na terenie Gminy Sobków.

 

Uchwała Nr XIII/147/2011 Rady Gminyw Sobkowie z dnia 29 Grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Jedrzejwoei na kadencję od 2012r. do 2015r.


Uchwała Nr XIII/148/2011 Rady Gminyw Sobkowie z dnia 29 Grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własnośc Gminy.

 

Uchwała Nr XIII/149/2011 Rady Gminyw Sobkowie z dnia 29 Grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/100/2011

 

Uchwała Nr XIII/150/2011 Rady Gminyw Sobkowie z dnia 29 Grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012"-(plik spakowany do pobrania)

 

Uchwała Nr XIII/151/2011 Rady Gminyw Sobkowie z dnia 29 Grudnia 2011 r. w sprawie sczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,jak rówież tryb ich pobierania.


Uchwała Nr XIII/152/2011 Rady Gminyw Sobkowie z dnia 29 Grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia palnu pracy Rady Gminy na 2012 rok.

 

Uchwała Nr XIV/153/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2012-2025 (do pobrania )

 

Uchwała Nr XIV/154/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2012 rok (do pobrania )

 

Uchwała Nr XIV/155/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłate wcześniej zaciągnietych zobowiazań z tytułu kredytów i pożyczek.

 

Uchwała Nr XIV/156/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale nr L III/271/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 11 paździenika 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pozyczki w latach 2010 - 2011 w baku Gospodarstwa krajowego na wyprzedzajace finansowanie w ramach PROW 2007-2013.

 

Uchwała Nr XIV/157/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf zbiorowego odprowadzania ścieków dla niektórych taryfowych grup odbiorców.

 

Uchwała Nr XIV/158/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przjęcia programu współpracy Gminy Sobków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowądzacymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2015.

 

Uchwała Nr XIV/159/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie okreslenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sobków,sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałajacym w celu osiagnięcia zysku.

 

Uchwała Nr XIV/160/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru złobków i klubów dziecięcych.

 

Uchwała Nr XIV/161/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na terenach,budynkach i innych obiektach komunalnych na terenie gminy Sobków.

 

Uchwała Nr XIV/162/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów uzyteczności publicznej.

 

Uchwała Nr XIV/163/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

 

Uchwała Nr XIV/164/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu dotyczącego uznania lasów położonych na terenie Gminy Sobków za lasy ochronne.

 

Uchwała Nr XIV/165/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobkow na 2012 rok.

 

Uchwała Nr XIV/166/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobkow na lata 2012-2025

 

Uchwała Nr XIV/167/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrazenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w 2013 roku.

Uchwała Nr XIV/168/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości administracji rządowej.

 

Uchwała Nr XIV/169/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012"

 

Uchwała Nr XIV/170/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Sobków w 2012 roku"

 

Uchwała Nr XIV/171/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sobków na lata 2012-2016

 

Uchwała Nr XIV/172/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobków.

 

Uchwała Nr XIV/173/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Opeki Zdrowotnej w Sobkowie.

 

Uchwała Nr XIV/174/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Wójta Gminy Sobkow.

 

Uchwała Nr XIV/175/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Wójta Gminy Sobkow.

 

Uchwała Nr XIV/176/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Wójta Gminy Sobkow.

 

Uchwała Nr XIV/177/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2006 roku dotyczącego produkcji rolnej wolnej od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie województwa świętokrzyskiego

 

Uchwała Nr XIV/178/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

 

Uchwała Nr XVI/179/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2012 rok.

 

Uchwała Nr XVI/180/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobków na lata 2012-2025

 

Uchwała Nr XVI/181/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sobków na lata 2011-2032"

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sobków na lata 2011-2032

 

- Prognoza odziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Sobków na lata 2011-2032

 

Uchwała Nr XVI/182/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków,obejmującego część terenu sołectwa Mzurowa i teren sołectw Szczepanów.


Uchwała Nr XVI/183/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Sobków nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miąsowa.

 

Uchwała Nr XVI/184/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Sobków nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miąsowa.

 

Uchwała Nr XVI/185/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian uchwały Nr XIII/150/2011 Rady Gminy Sobków z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

 

Uchwała Nr XVI/186/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

 

Uchwała Nr XVI/187/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie projektu na 2012 rok pt."Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Sobków" w ramch Poddziałania 7.1.1.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uchwała Nr XVI/188/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gmina Sobków

 

Uchwała Nr XVI/189/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gmina Sobków

 

Uchwała Nr XVII/190/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok(zip)

 

Uchwała Nr XVII/191/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2011 rok.

 

Uchwała Nr XVII/192/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawiezmian w budżecie Gminy Sobków na 2012 rok.

 

Uchwała Nr XVII/193/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wiloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobków na lata 2012-2025

 

Uchwała Nr XVII/194/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie za 2011 rok

 

Uchwała Nr XVII/195/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie za 2011 rok.

 

Uchwała Nr XVII/196/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/84/2011 Rady Gminy Sobków z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków"

 

Uchwała Nr XVII/197/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania nagród za osiągnięcia w dzieizine twórzości artystycznej,upowszechnienia i ochrony kultury oraz ich wysokosci

 

Uchwała Nr XVII/198/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2012 rok

 

Uchwała Nr XVIII/199/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Sobków na lata 2012-2025

 

Uchwała Nr XVIII/200/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przedłuzenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Uchwała Nr XVIII/201/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zaopiniowania zamiaru likwidacji Posterunku Policji w Sobkowie

 

Uchwała Nr XVIII/202/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gmine Sobków nieruchomości gruntowej położonej w obrebie Miąsowa

 

Uchwała Nr XIX/203/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2012 rok.

 

Uchwała Nr XIX/204/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobków na lata 2012-2025.

 

Uchwała Nr XIX/205/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.


Uchwała Nr XIX/206/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków

załączniki dotyczące uchwały znajduja się do wglądu w Urzędzie Gminy pok. nr 8


Uchwała Nr XIX/207/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr IX/97/2011 Rady Gminy Sobków z dnia 05 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez przewoźników komunalnych oraz stawki opłat za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym przez przewoźnika wykonującego publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Sobków.

 

Uchwała Nr XIX/208/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1 października 2012 roku do 30 września 2013 roku.

 

Uchwała Nr XIX/209/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków dla niektórych taryfowych grup odbiorców.

załącznik

Uchwała Nr XIX/210/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr X/106/2011 Rady Gminy Sobków z dnia 4 października 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz upoważnienia Wójta Gminy do podpisania umowy z Powiatem Jędrzejowskim w sprawie finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T dr. Krajowa nr 7 - Brzegi - Sokołów Dolny - Sobków - Staniowice -Chomentów - Jawór - Lipa - gr. powiatu pińczowskiego. ETAP II", w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

 

Uchwała Nr XIX/211/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego

 

UCHWAŁA Nr XX/212/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 25 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz upoważnienia Wójta Gminy do podpisania umowy z Powiatem Jędrzejowskim w sprawie finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0155 T Brzegi - Sokołów Dolny - Sobków - Chomentów - Lipa o długości łącznej 6285 m ETAP III", w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

 

UCHWAŁA Nr XX/213/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Szkołę Podstawową w Sobkowie projektu na 2012 i 2013 rok pn. „Lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

UCHWAŁA Nr XX/214/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2012 rok.

 

UCHWAŁA Nr XX/215/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobków na lata 2012-2025

 

UCHWAŁA Nr XXI/216/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2012 rok.


UCHWAŁA Nr XXI/217/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobków na lata 2012-2025.

 

UCHWAŁA Nr XXI/218/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

UCHWAŁA Nr XXI/219/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie.

 

UCHWAŁA Nr XXI/220/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy.

 

UCHWAŁA Nr XXI/221/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy.

 

UCHWAŁA Nr XXI/222/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wystąpienia Gminy Sobków ze Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego"

 

UCHWAŁA Nr XXI/223/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Sobków na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okegu wyborczym.

 

UCHWAŁA Nr XXI/224/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

UCHWAŁA Nr XXI/225/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

UCHWAŁA Nr XXI/226/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sobków.

 

UCHWAŁA Nr XXI/227/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

UCHWAŁA Nr XXI/228/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy

 

UCHWAŁA Nr XXII/229/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 20 listopada 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XXII/230/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 20 listopada 2012 w sprawie w  zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobków na lata 2012-2025.

 

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/2007 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 20 marca 2007 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków.

 

UCHWAŁA NR XXII/232/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Sobków.

 

UCHWAŁA Nr XXIII/233/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 3 grudnia 201 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2012 rok

 

UCHWAŁA Nr XXIII/234/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 3 grudnia 2012 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobków na lata 2012-2025.

 

UCHWAŁA Nr XXIV/235/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 18 grudnia 2012 rok w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobków

 

UCHWAŁA Nr XXIV/236/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 18 grudnia 2012 rok w sprawie określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

UCHWAŁA Nr XXIV/237/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 18 grudnia 2012 rok w sprawie określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA Nr XXIV/238/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 18 grudnia 2012 rok w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sobków

 

UCHWAŁA Nr XXIV/239/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 18 grudnia 2012 rok w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego obszarze Gminy Sobków

 

UCHWAŁA Nr XXIV/240/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 18 grudnia 2012 rok w sprawie mian w  budżecie Gminy Sobków na 2012 rok.

 

UCHWAŁA Nr XXIV/241/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 18 grudnia 2012 rok w sprawie zmian w Wieloletnej Prognozie Finansowej Gminy Sobków na lata 2012-2025

 

UCHWAŁA Nr XXIV/242/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 18 grudnia 2012 rok w sprawie zmiany uchwały Nr VII/85/2011 Rady Gminy Sobków z dnia 27 czerwca 2011r. w spraiwe przystapienia do sporządzenia zmiany Nr 1 "Miejscowego planu zagospodarowania Gminy Sobków obejmującego teren sołectw:Chomentów,Staniowice i Niziny"

 

UCHWAŁA Nr XXIV/243/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/63/2011 Rady Gminy Sobków z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Jawór Karsy i Lipa"

 

UCHWAŁA Nr XXIV/244/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Jawór Karsy i Lipa"

 

UCHWAŁA Nr XXIV/245/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok.

 

UCHWAŁA Nr XXIV/246/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie  uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

 

UCHWAŁA Nr XXV/247/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków


UCHWAŁA Nr XXV/248/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Gminy Sobków na lata 2012-2025data wytworzenia2013-10-04
data udostępnienia2013-10-04
sporządzone przez
opublikowane przezAdam Włodarczyk
ilość odwiedzin2414
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sobkowie, Plac Wolności 12, 28-305 Sobków, tel.: 41 3871037, fax: 41 3871037, sekretariat@sobkow.pl, www.sobkow.pl
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@